Състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

СЪСТОЯНИЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

От 01.12.2011 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец декември, утвърден от министъра на околната среда и водите.

През месец декември да се поддържат обеми в язовирите, както следва:
Басейнова дирекция Дунавски район
Яз. “Бели Лом” – 13,0 млн.м3 
Басейнова дирекция Черноморски район
яз. “Тича” – 240,0 млн.м3
яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3
яз. “Георги Трайков” – 210,0 млн.м3
яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3
яз. “Порой” – 11,3 млн.м3
Басейнова дирекция Източнобеломорски район
яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3
яз. ”Голям Беглик” и “Широка поляна” – 80,0 млн.м3
яз. “Ивайловград” – 145,000 млн.м3

Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 57,8, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 69,7, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 42,5.


СЪСТОЯНИЕ НА РЕЧНИТЕ ЛЕГЛА И ОБЩИНСКИТЕ ЯЗОВИРИ

ДУНАВСКИ РАЙОН 

Поречия Вит и Осъм
За периода 01-31 декември няма получени сигнали за критични водни нива по речните легла, свързани с вредното въздействие на водите.

Поречие Искър
За периода 01-31 декември няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите, вследствие на преминаване на високи вълни по речните легла.

Поречие Огоста и западно от Огоста
По получената информация в областите Видин, Враца и Монтана за периода 01-31 декември няма възникнали критични места по язовирите и вътрешните реки. Водните нива на реките не създават опасност от наводнения. Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите.

Поречие Янтра
По информация на оперативни дежурни при общински администрации, кметове на населени места, диспечерски пунктове при комплексни и значими язовири и други, ситуацията за територията на басейна на р.Янтра, за периода 01-31 декември 2011 г. е била следната: 
В населените места в горното течение на р.Росица и притоците й, както и по р.Видима не са възниквали проблеми и към момента няма такива. При работата си ВеЦ осигуряват екологичния минимум съгласно разрешителните. 
Проведени са разговори с кметове на населени места от Община П.Тръмбеш и Павликени – язовирите общинска собственост се контролират – завиреността им от около 50% от обема им. Обстановката в Област Габрово е нормална. Язовирите стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД участък В.Търново и “Хидромелиорации“ Севлиево имат свободни водни обеми за поемане на очакван приток. 
На територията на община Павликени няма получени сигнали свързани с вредното въздействие на водите. 
Обстановката в Община Свищов е нормална. Оттокът на вътрешните реки е в нормални граници за периода на маловодие. Язовирите имат свободен обем за поемане на очакван приток
Като цяло оттока в басейна на р. Янтра е в нормални за сезона граници и се провежда безпроблемно от по големите реки и р.Янтра. 

Поречие Русенски Лом и Дунавски добруджански реки
Всички язовири, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД – Русе и Търговище имат свободен обем, което позволява при необходимост поемането на допълнителни водни обеми. 
За периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г. не са настъпвали съществени изменения, които да предизвикват повишено внимание и опасност при водните обекти. Няма постъпили сигнали във връзка с вредното въздействие на водите на територията на областите Русе, Разград, Силистра, Добрич и Шумен. 


ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:
Няма възникнали аварийни ситуации за периода. 

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:
Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки за периода

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:
Няма данни за засегнати ниски места.ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Първата десетдневка се характеризира със слънчево и студено време, с краткотрайни превалявания от дъжд на отделни места и сняг по високите.

Поречие Марица
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Марица бяха нормални за сезона.
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Поречие Тунджа
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Тунджа бяха нормални за сезона. 
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Поречие Арда
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Арда бяха нормални за сезона. 
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието.

Втората десетдневка се характеризира със слънчево и студено време, с краткотрайни превалявания от дъжд на отделни места и сняг по високите, обилен снеговалеж през последните два дни.

Поречие Марица
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Марица бяха нормални за сезона.
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Поречие Тунджа
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Тунджа бяха нормални за сезона. 
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Поречие Арда
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Арда бяха нормални за сезона. 
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Третата десетдневка се характеризира със слънчево и студено време, с краткотрайни превалявания от дъжд на отделни места и сняг по високите, в по-голямата част от региона и мрачно, влажно и студено, със снеговалеж в началото и в края на периода.

Поречие Марица
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Марица бяха нормални за сезона.
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Поречие Тунджа
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Тунджа бяха нормални за сезона. 
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Поречие Арда
През изтеклата десетдневка, нивата на реките и язовирите от басейна на река Арда бяха нормални за сезона. 
Няма данни за разливи, причинени щети вследствие на високи води, както и проблеми по дигите и укрепителните съоръжения на реките в поречието. 

Към момента – слънчево и много студено.


ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

Поречие р.Струма
През периода 01.12.2011 - 10.12.2011 г. се наблюдава тенденция към поддържане на ниски нива на наблюдаваните реки. 
През периода 11.12.2011 - 20.12.2011 г. не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, което се дължи на факта, че в района не е имало валежи от няколко месеца.
Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 
През разглеждания период се запазва тенденция към засушаване и поддържане на екстремно ниски и ниски нива на наблюдаваните реки. 
През периода 21.12.2011 - 30.12.2011 не е постъпвала информация за наличие на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.
Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 
Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми за поемане на високи води. 
Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.
Въпреки падналата снежна покривка на 24 декември се запазва тенденцията към поддържане на ниски нива, както и на екстремно ниски на пункта на р. Струма при гр. Перник.

През разглеждания месец се запазва тенденция към засушаване и поддържане на екстремно ниски и ниски нива на наблюдаваните реки. 

Поречие р.Места
През периода 01.12.2011 - 10.12.2011 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. 
За целия разглеждан период по поречието на р.Места са измерени състояния на ниски и средни води. Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 
През периода 11.12.2011 - 20.12.2011 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. 
За целия разглеждан период по поречието на р.Места са измерени състояния на ниски и средни води. Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Продължава тенденцията към поддържане на ниски нива, поради липса на валежи през последните няколко месеца.
През периода 21.12.2011 - 30.12.2011 г. не са постъпвали данни за наличието на критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. 

За целия разглеждан месец по поречието на р.Места са измерени състояния на ниски и средни води. Продължава тенденцията към поддържане на ниски нива.

Поречие Доспат 
За целия наблюдаван период няма сведения за засегнати населени места от вредното въздействие на водите, както и за наличие на критични участъци по речните легла и язовирите, намиращи се в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград. 
На 20 декември 2011г. „НЕК” ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади” – район Родопи проведоха учебна тренировка за действие при аварийна ситуация – сигнал за самоизпускане на работен затвор на водовземането на ВЕЦ „Тешел”. Начало на тренировката - 9.15 ч. Тренировката е премина без проблем, за което неколкократно бе информирана БДЗБР – гр. Благоевград на „зеления” телефон.
Към 30.12.2011 г. обема на яз. „Доспат” е 300 919 394 куб.м. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време. 
2. При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток. 
3. Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец декември 2011 г.!
4. Поддържането на определените с графика за м. декември обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател. 
5. Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.
6. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.

Представената информация от Басейновите дирекции е за месец декември 2011 г.
Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 31.12.2011 г.