Каталог

Този продукт беше добавен на 03 Юни 2011г.

ГОРНА БАНЯ
[ Натурална Минерална Вода "ГОРНА БАНЯ" ]

Цена:   8.50 лв. 8.50 лв.

* При Доставка

Цена:   8.00 лв.

* При вземане от склад

Аниони мг/л Катиони мг/л
 F  0.2  NH4  0
 Cl  2.7  Na  46.6
 So4  29.4  K  0.90
 Co3  42.0  Ca  1.3
 HSiO3  5.2  O2  0.06

PH - 9.67

Минералната вода е от сондаж №3 в Горна Баня и се бутилира от  " БУЛМИНВЕКС - ГБ " ЕООД, сондажът е изграден през 1958г. Въз основа на направените изследвания горнобанската натурална минерална вода се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико - химичен състав и свойства, чиста по отношение на санитарно химични и антропогенни замърсявания. Според своя тип водата е хидрокарбонатна - сулфатна натриева. Резултатите от непрекъснатите анализи, които се правят показват стабилност на минералната вода и отсъствие на влияние на външната среда върху нейния състав.

Изследванията върху бутилираната минерална вода след лагеруване показват също стабилност на физико - химичните параметри в продължение най - малко на две години.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно - урологични; жлъчно - чернодробни; стомашно - чревни; обменно - ендокринни; хронични професионални интоксикации и при лица експонирани на вредни за здравето вещества.

При използването за външно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие върху следните заболявания: на опорно - двигателния апарат; на периферната нервна система; на вътрешните органи.

Назад
ДЕВИН
Цена:  9.00 лв.  9.50 лв.
Натурална Минерална Вода "ДЕВИН"